Tööpakkumised

AS Räpina Haigla kuulutab välja konkursi tugiisiku kohale (töövõtu- või käsundusleping)

Tugiisiku teenuse vahetus osutamises osalev töötaja (tugiisik) vastab sotsiaalhoolekande seaduses § 25 lõikes 2 sätestatule ning:
1) on läbinud tugiisiku koolituse või kinnitab tugiisiku koolituse läbimise 6 kuu jooksul peale tööle asumist;
2) omab vajalikke teadmisi kõrvalabi vajavate isikute juhendamisest, motiveerimisest ning nende suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamisest;
3) on teenuse osutamiseks vajalike iseloomuomaduste ja tööhoiakutega (hea suhtlemisoskusega, tasakaalukas, avatud, hea pinge- ja stressitaluvusega);
4) on vajadusel valmis töötama vene keeles;
5) on valmis töötama olenemata kliendi usulistest veendumustest, rassist, soost või rahvusest.

Teenuse eesmärk ja sihtrühm
Täiskasvanute tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus inimene vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Teenusega aidatakse kaasa inimese toimetuleku suurenemisele, toetatakse võimalikku tööle asumist ja tööl püsimist.
Teenuse osutamise sisu
Teenuse käigus osutatud kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning inimese suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises, mis tagatakse eelkõige järgmiste tegevuste abil:
1) individuaalse tegevuskava täitmise toetamine ja jälgimine ning hinnangute koostamine;
2) motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja teostamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene erivajadustest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule;
3) juhendamine ja abistamine kodus ja väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemises (näiteks saatmine töökohas, ametiasutuses, haiglas, kaupluses vm asutuses) ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel;
4) juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
5) vajadusel tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine kliendi taastumise, toimetuleku toetamise ja võimalike teenuse osutamist takistavate asjaolude kohta;
6) motiveerimine erinevate erialaspetsialistide teenusele jõudmiseks ning vajadusel teenusel saatmine;
7) vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning kliendi abistamine transporditeenuse tarbimise raames;
8) vajadusel seostamine teiste vajalike sotsiaal-, tervishoiu- või tööturuteenustega ja juhendamine nende kasutamisel;
9) vajadusel abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel;
10) distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine.
Teenuse osutamine
Teenust osutatakse individuaalse juhtumiplaani alusel. Teenuse maht ja sagedus määratakse kindlaks enne teenuse osutamist kohaliku omavalitsuse üksuse poolt lähtudes inimese kõrvalabi vajadusest.
Teenuse maht ühele teenust saavale inimesele on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 40 tundi kalendrikuus. Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel, kuid vajadusel ja poolte kokkuleppel võib teenust korraldada ka puhkepäevadel või riiklikel pühadel.
Teenuse osapooled otsustavad ühiselt kohad, kus teenust osutatakse. Tugiisik töötab teenusesaaja igapäevases elukeskkonnas, milleks on peamiselt teenusesaaja elukoht. Tugiisik võib kohtuda teenusesaajaga ka mujal mõlemale sobivas kohas, käia kaasas ametiasutustes jm. Tugiisik võib teenusesaajaga suhtlemiseks kasutada telekommunikatsioonivahendeid sel määral, et see ei takista tal isiku olukorra õiget hindamist. Lisaks kliendiga tehtavale individuaalsele tööle sisaldab teenus ka klientide kokkusaamisi ja ühisüritusi. Teenust osutatakse olenemata inimese usulistest veendumustest, rassist, soost või rahvusest.

Kandideerimise kirjalik avaldus ja tugiisikuks vajaminevad dokumendid saata peeter@rapinahaigla.ee

Kontaktisik Peeter Sibul, AS Räpina Haigla juhatuse esimees +3725019734

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandideerimisdokumentide laekumise tähtaeg: 16. august 2018